SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
13/2022/QĐ-TTg 09/05/2022 24/06/2022 Quyết định Quyết định 13/2022/-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
1725/QĐ-BNN-TCTS 13/05/2022 13/05/2022 Quyết định Quyết định 1725/-BNN-TCTS: công bố Danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác ...
522/QĐ-BGTVT 20/04/2022 20/04/2022 Quyết định Quyết định 522/-BGTVT: công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
508/QĐ-TTg 23/04/2022 23/04/2022 Quyết định Quyết định 508/-TTg: phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
523/QĐ-TTg 27/04/2022 27/04/2022 Quyết định Quyết định 523/-TTg: phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thuỷ sản môi trường sống của các loài thuỷ sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030
450/QĐ-TTg 13/04/2022 13/04/2022 Quyết định Quyết định 450/-TTg: phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
150/QĐ-TTg 28/04/2022 28/04/2022 Quyết định Quyết định 150/-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1195/QĐ-BNN-TCTS 04/04/2022 04/04/2022 Quyết định Quyết định 1195/-BNN-TCTS: ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
368/QĐ-TTg 21/04/2022 21/04/2022 Quyết định Quyết định 368/-TTg: phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030
422/QĐ-NHNN 18/03/2022 18/03/2022 Quyết định Quyết định 422/-NHNN: ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/ NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ
4290/QĐ-TLĐ 01/03/2022 01/03/2022 Quyết định Quyết định 4290/-TLĐ: ban hành quy định thu, chi, quản tài chính, tài sản tại công đoàn sở
287/QĐ-TTg 28/02/2022 28/02/2022 Quyết định Quyết định 287/-TTg: phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
676/QĐ-BNN-TCTS 18/02/2022 04/03/2022 Quyết định Quyết định 676/-BNN-TCTS: công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ NN&PTNT
167/QĐ-TTg 08/02/2022 08/02/2022 Quyết định Quyết định 167/-TTg: phê duyệtChương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 20222025
159/QĐ-BNN-TCTS 17/01/2022 01/02/2022 Quyết định Quyết định 159/-BNN-TCTS: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn
2264/QĐ-TTg 31/12/2021 31/12/2021 Quyết định Quyết định 2264/-TTg: hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách phát triển thuỷ sản
3749/QĐ-TLĐ 15/12/2021 15/12/2021 Quyết định Quyết định 3749/-TLĐ: chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
4788/QĐ-BNN-VP 06/12/2021 06/12/2021 Quyết định Quyết định 4788/-BNN-VP: phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm vi quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
1956/QĐ-TTg 19/11/2021 Quyết định Quyết định 1956/-TTg: về việc Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á Chính phủ nước CHND Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ANTP KDTV (SPS)
7268/BCT-ĐB 16/11/2021 Quyết định Công văn 7268/BCT-ĐB: thông báo thời điểm hiệu lực của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP)