SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
4953/QĐ-BNN-TCTS 21/12/2022 21/12/2022 Quyết định Quyết định 4953/-BNN-TCTS: đính chính Thông số 21/2018/TT-BNNPTNT quy định ghi, nộp báo cáo, nhật KTTS; công bố cảng chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu KTTS bất hợp pháp; ... Thông số 01/2022/TT-BNNPTNT
1415/QĐ-TTg 14/11/2022 14/11/2022 Quyết định Quyết định 1415/-TTg: Phê duyệt Đề ánThúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030
1445/QĐ-TTg 19/11/2022 19/11/2022 Quyết định Quyết định 1445/-TTg: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
1813/QĐ-NHNN 24/10/2022 25/10/2022 Quyết định Quyết định 1813/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VN của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1747/QĐ-NHNN 17/10/2022 17/10/2022 Quyết định Quyết định 1747/-NHNN: quy định tỷ giá giao ngay giữa đồng VN với các ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép
1710/QĐ-UBND 13/10/2022 13/10/2022 Quyết định Quyết định 1710/-UBND: công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT
2384/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định Quyết định 2384/-UBND: công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre
2787/QĐ-BTNMT 24/10/2022 24/10/2022 Quyết định Quyết định 2787/-BTNMT: công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường lĩnh vực tài nguyên nước
1268/QĐ-TTg 19/10/2022 19/10/2022 Quyết định Quyết định 1268/-TTg: phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030"
3812/QĐ-BNN-TY 07/10/2022 30/10/2022 Quyết định Quyết định 3812/-BNN-TY: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ NN&PTNT
1090/QĐ-TTg 19/09/2022 19/09/2022 Quyết định Quyết định 1090/-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030
3522/QĐ-BNN-TY 16/09/2022 06/10/2022 Quyết định Quyết định 3522/-BNN-TY: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thô
3363/QĐ-UBND 12/09/2022 Quyết định Quyết định 3363/-UBND: công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn
1710/QĐ-BTC 24/09/2022 24/09/2022 Quyết định Quyết định 1710/-BTC: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Tài chính
1077/QĐ-TTg 14/09/2022 14/09/2022 Quyết định Quyết định 1077/-TTg: phê duyệt Đề án "Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định đến năm 2025
985/QĐ-TTg 2022 16/08/2022 16/08/2022 Quyết định Quyết định 985/-TTg 2022: ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 20212030
523/QĐ-TTg 27/04/2022 27/04/2022 Quyết định Quyết định 523/-TTg: Phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030
1527/QĐ-BNN-TCTS 2022 27/04/2022 27/04/2022 Quyết định Quyết định 1527/-BNN-TCTS 2022: Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 20212030
2065/QĐ-UBND 30/06/2022 Quyết định Quyết định 2065/-UBND: công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Sở NN&PTNT
1252/QĐ-BKHCN 14/07/2022 14/07/2022 Quyết định Quyết định 1252/-BKHCN: phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản giới hóa trong nông nghiệp", số: KC.07/21-30