SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
826/QĐ-BTTTT 21/05/2024 21/05/2024 Quyết định Quyết định 826/-BTTTT: phê duyệtchương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, DN, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2024 - 2025
1411/QĐ-BNN-KN 24/05/2024 24/05/2024 Quyết định Quyết định 1411/-BNN-KN: giao nhiệm vụ tham mưu tổ chức triển khai một số nhiệm vụ thực hiện PSMA nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xóa bỏ khai IUU của FAO
1283/QĐ-BNN-TS 08/05/2024 08/05/2024 Quyết định Quyết định 1283/-BNN-TS: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ
1213/QĐ-BNN-TS 16/04/2024 19/05/2024 Quyết định Quyết định 1213/-BNN-TS: công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ NN&PTNT
115/QĐ-BKHCN 02/02/2024 Quyết định Quyết định 115/-BKHCN: ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động, danh sách thành viên của Hội đồng công nhận nhiệm kỳ 20242029
1037/QĐ-BNN-TS 11/04/2024 Quyết định Quyết định 1037/-BNN-TS: công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
316/QĐ-BTC 26/02/2024 26/02/2024 Quyết định Quyết định 316/-BTC: triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)
183/QĐ-TCT 07/02/2024 Quyết định Quyết định 183/-TCT: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
613/QĐ-BNN-CCPT 28/02/2024 28/02/2024 Quyết định Quyết định 613/-BNN-CCPT: Ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024
135/QĐ-TTg 31/01/2024 Quyết định Quyết định 135/-TTg: Kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng trang người lao động trong doanh nghiệp
124/QĐ-BTC 18/02/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định 124/-BTC: Kế hoạch hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp nhỏ vừa của Bộ Tài chính năm 2024
76/QĐ-TTg 18/01/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định số 76/-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/-TTG của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản nhà nước về thủy sản
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/-ttg của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản nhà nước về thủy sản
5523/QĐ-BNN-CCPT 21/12/2023 03/02/2024 Quyết định Quyết định 5523/-BNN-CCPT: ban hànhChương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”
8108/QĐ-TLĐ 16/10/2023 Quyết định Quyết định 8108/-TLĐ: phân phối đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn
1399/QĐ-TTg 17/11/2023 17/11/2023 Quyết định Quyết định 1399/-TTg: Phê duyệt quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1369/QĐ-TTg 15/11/2023 15/12/2023 Quyết định Quyết định 1369/-TTg: phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
25/2023/QĐ-TTg 03/10/2023 Quyết định Quyết định 25/2023/-TTg: giảm tiền thuê đất của năm 2023
8086/QĐ-TLĐ 10/10/2023 01/01/2024 Quyết định Quyết định 8086/-TLĐ: ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng giao dự toán tài chính công đoàn năm 2024