SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1090/QĐ-TTg 19/09/2022 19/09/2022 Quyết định Quyết định 1090/-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030
3522/QĐ-BNN-TY 16/09/2022 06/10/2022 Quyết định Quyết định 3522/-BNN-TY: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thô
3363/QĐ-UBND 12/09/2022 Quyết định Quyết định 3363/-UBND: công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn
1710/QĐ-BTC 24/09/2022 24/09/2022 Quyết định Quyết định 1710/-BTC: công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Tài chính
1077/QĐ-TTg 14/09/2022 14/09/2022 Quyết định Quyết định 1077/-TTg: phê duyệt Đề án "Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định đến năm 2025
985/QĐ-TTg 2022 16/08/2022 16/08/2022 Quyết định Quyết định 985/-TTg 2022: ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 20212030
523/QĐ-TTg 27/04/2022 27/04/2022 Quyết định Quyết định 523/-TTg: Phê duyệt Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản môi trường sống của các loài thủy sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 năm đến năm 2030
1527/QĐ-BNN-TCTS 2022 27/04/2022 27/04/2022 Quyết định Quyết định 1527/-BNN-TCTS 2022: Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 20212030
2065/QĐ-UBND 30/06/2022 Quyết định Quyết định 2065/-UBND: công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Sở NN&PTNT
1252/QĐ-BKHCN 14/07/2022 14/07/2022 Quyết định Quyết định 1252/-BKHCN: phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản giới hóa trong nông nghiệp", số: KC.07/21-30
911/QĐ-TTg 2022 29/07/2022 29/07/2022 Quyết định Quyết định 911/-TTg 2022: Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030
2433/QĐ-UBND 04/08/2022 04/08/2022 Quyết định Quyết định 2433/-UBND: Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Thủy sản, Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn
1421/QĐ-BTC 15/07/2022 15/07/2022 Quyết định Quyết định 1421/-BTC: công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản của Bộ Tài chính
892/QĐ-TTg 26/07/2022 26/08/2022 Quyết định Quyết định 892/-TTg: phê duyệt đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển
1399/QĐ-TCHQ 15/07/2022 15/07/2022 Quyết định Quyết định 1399/-TCHQ: ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan
2732/QĐ-BNN-CN 19/07/2022 19/07/2022 Quyết định Quyết định 2732/-BNN-CN: công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ NN&PTNT
858/QĐ-TTg: 20/07/2022 20/07/2022 Quyết định Quyết định 858/-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển giới hóa nông nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
1319/QĐ-UBND 07/06/2022 06/06/2022 Quyết định Quyết định 1319/-UBND: công bố thủ tục hành chính quy trình nội bộ giải quyết TTHC đối với các TTHC mới ban hành lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận
13/2022/QĐ-TTg 09/05/2022 24/06/2022 Quyết định Quyết định 13/2022/-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
1725/QĐ-BNN-TCTS 13/05/2022 13/05/2022 Quyết định Quyết định 1725/-BNN-TCTS: công bố Danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác ...