Công văn 1683/TCHQ-GSQL 2022: thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới

1683/TCHQ-GSQL
12/06/2022
Tổng cục Hải quan
Ngày 12/5/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 1683/TCHQ-GSQL về thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới (áp dụng cho hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN theo hiệp định CEPT).

Trên cơ sở báo cáo Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 35 và Phiên họp giữa kỳ của Tiểu ban xuất xứ hàng hóa trong ASEAN, tiếp theo Công văn 1568/TCHQ-GSQL ngày 04/5/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thực hiện đối với C/O mẫu D (bao gồm C/O điện tử và C/O bản giấy) như sau:

- Đối với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ 01/5/2022 đến hết 31/10/2022, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D mẫu cũ (quy định tại Thông tư 19/2020/TT-BCT) và C/O mẫu D mới.

- Đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 01/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.