Nhập khẩu tôm của Mỹ, T1-T3/2022

Top các nguồn cung tôm chính cho Mỹ, T1-T3/2022 (GT: nghìn USD, KL: tấn)

Nguồn cung

T1-T3/2022

Tăng, giảm (%)

GT

KL

GT

KL

Tổng NK

2.112.087

221.840

34

19

Ấn Độ

718.539

76.250

24

13

Indonesia

492.109

51.754

36

24

Ecuador

387.129

49.523

70

39

Việt Nam

185.988

16.552

31

15

Thái Lan

118.473

10.218

32

25

Mexico

97.156

6.376

44

10

Argentina

51.373

4.481

8

2

Peru

14.854

1.459

28

-9

Trung Quốc

9.251

1.675

-1

-5

Bangladesh

12.114

835

26

12

Canada

2.186

190

-39

-41

Guyana

2.816

382

-42

-49

Guatemala

1.734

210

-38

-40

Ả Rập Saudi

348

33

-84

-89

Panama

2.752

255

160

233

Honduras

1.449

167

-65

-74

Sri Lanka

1.281

158

-8

11

Sản phẩm tôm chính nhập khẩu vào Mỹ, T1-T3/2022 (GT: nghìn USD, KL: tấn)

Sản phẩm

T1-T3/2022

Tăng, giảm (%)

GT

KL

GT

KL

Tổng NK

2.112.087

221.840

34

19

0306170041 – Tôm nuôi bóc vỏ đông lạnh

887.115

94.354

--

--

0306170040 -

Tôm thịt đông lạnh loại khác

-

-

--

--

1605211030 – Tôm chế biến đông lạnh

342.932

30.961

13

3

1605211020 - Tôm bao bột đông lạnh

15.101

20.529

48

53

0306170007 - Tôm nuôi đông lạnh cỡ 46-55

135.226

14.709

--

--

0306170004 - Tôm nuôi đông lạnh cỡ <33

77.864

5.531

--

--

0306170005 -

Tôm nuôi đông lạnh cỡ 33-45

102.695

9.698

--

--

0306170009 - Tôm khác đông lạnh cỡ 46-55

-

-

--

--

0306170008 – Tôm nuôi đông lạnh cỡ 56-66

72.281

8.547

--

--

0306170006 – Tôm khác cỡ 33-45

-

-

--

--

0306170010 – Tôm nuôi đông lạnh cỡ 67-88

83.917

11.638

--

--

0306170003 – Tôm khác đông lạnh cỡ <33

-

-

--

--

0306170015 – Tôm khác đông lạnh cỡ 67-88

-

-

--

--

0306170012 - Tôm khác đông lạnh cỡ 56-66

-

-

--

--

0306170042 – Tôm thịt đông lạnh

41.022

3.464

--

--

1605291010 -

Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí

32.348

2.843

42

31

0306170018 - Tôm khác đông lạnh cỡ 89-110

-

-

--

--

0306170011 – Tôm nuôi đông lạnh cỡ 89-110

30.503

4.973

--

--

0306170021 – Tôm khác đông lạnh cỡ 111-132

-

-

--

--

0306170017 - Tôm đông lạnh cỡ <33

40.459

2.093

--

--