Nhập khẩu cá catfish của Mỹ, T1-T3/2022

Top các nguồn cung cá catfish cho Mỹ, T1-T3/2022 (GT: nghìn USD, KL: tấn)

Nguồn cung

2021

T1-T3/2021

T1-T3/2022

Tăng, giảm (%)

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

Việt Nam

3.290

910

654

175

1.619

381

147

118

Đài Loan

129

21

-

-

-

-

--

--

Thái Lan

121

20

-

-

-

-

--

--

Brazil

16

1

16

1

-

-

--

--

Tổng NK

3.556

953

670

176

1.619

381

141

116

Sản phẩm cá catfish nhập khẩu vào Mỹ, T1-T3/2022 (GT: nghìn USD, KL: tấn)

Nguồn cung

Sản phẩm

2021

T1-T3/2021

T1-T3/2022

Tăng, giảm (%)

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

Việt Nam

0303240050 - Cá catfish khác đông lạnh

3.290

910

654

175

1.619

381

147

118

Đài Loan

0304320090 – Cá catfish phi lê tươi/ướp lạnh

129

21

0

0

0

0

--

--

Thái Lan

0303240050 – Cá catfish khác đông lạnh

121

20

0

0

0

0

--

--

Brazil

0302725034 -  Cá catfish khác đông lạnh/ướp lạnh

16

1

16

1

0

0

--

--

Tổng NK

3.556

953

670

176

1.619

381

141

116