Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 4-8/2024)

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 5-8/2024 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần  8

30

5,18

5,48

5,66

5,77

40

4,52

4,76

5

5

50

3,97

4,10

4,28

4,28

60

3,49

 3,67

3,79

3,80

70

3,25

3,43

3,55

3,56

80

2,95

3,19

3,25

3,25

90

2,83

2,95

3,13

3,13

100

2,71

2,83

3,01

3,01

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 5-8/2024 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần  8

30

5,18

5,48

5,66

5,67

40

4,52

4,76

5

5

50

3,97

4,10

4,28

4,28

60

3,49

3,67

3,79

3,80

70

3,25

3,43

3,55

3,56

80

2,95

3,19

3,25

3,25

90

2,83

2,95

3,13

3,13

100

2,71

2,83

3,01

3,01

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 4-7/2024 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

20-30

4

4

4

4

30-40

3,60

3,60

3,60

3,60

40-50

3,10

3,10

3,10

3,10

50-60

2,90

2,90

2,90

2,90

60-70

2,70

2,70

2,70

2,70

70-80

2,30

2,30

2,30

2,30

80-100

2,10

2,10

2,10

2,10

100-120

1,80

1,80

1,80

1,80

120-140

1,70

1,70

1,70

1,70

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 4-7/2024 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

60

3,85

3,81

3,77

3,76

70

3,57

3,67

3,56

3,62

80

3,36

3,39

3,28

3,34