Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 16-21/2023)

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 18-21/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

30

5,50

5,48

5,21

5,20

40

4,28

4,26

4

3,99

50

3,91

3,90

3,63

3,62

60

3,67

3,66

3,39

3,38

70

3,55

3,53

3,27

3,26

80

3,36

3,35

3,15

3,14

90

3,12

3,11

2,97

2,96

100

3

2,99

2,85

2,84

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 17-20/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

Tuần 20

30

5,77

5,77

5,65

5,75

40

5,18

5,18

5,16

5,16

50

4,60

4,60

4,62

4,62

60

4,26

4,26

4,34

4,31

70

4,06

4,06

4,18

4,11

80

3,92

3,92

3,91

3,91

90

3,79

3,79

3,80

3,76

100

3,65

3,65

3,65

3,61

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 16-19/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Tuần 19

20-30

4,60

4,60

4,60

4,50

30-40

4,30

4,35

4,35

4

40-50

3,95

4

4

3,70

50-60

3,40

3,50

3,50

3,20

60-70

3

3,10

3,10

2,90

70-80

2,40

2,70

2,70

2,70

80-100

2

2,10

2,10

2,10

100-120

1,80

1,80

1,80

1,80

120-140

1,60

1,60

1,60

1,60