Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 11-16/2024)

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 13-16/2024 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần  13

Tuần  14

Tuần  15

Tuần  16

30

5,40

5,34

5,28

5,27

40

4,20

4,08

4,08

4,07

50

3,72

3,60

3,60

3,59

60

3,24

3,12

3,18

3,18

70

3

2,88

2,94

2,94

80

2,76

2,64

2,70

2,70

90

2,64

2,52

2,58

2,58

100

2,52

2,40

2,46

2,46

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Gujarat (Ấn Độ), tuần 13-16/2024 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần  13

Tuần  14

Tuần  15

Tuần  16

30

5,28

5,40

5,40

5,40

40

4,21

4,08

4,08

4,07

50

3,60

3,60

3,60

3,59

60

3,24

3,18

3,24

3,24

70

3

2,94

2,94

2,94

80

2,88

2,76

2,70

2,70

90

2,76

2,64

2,58

2,58

100

2,64

2,52

2,46

2,46

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 11-14/2024 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 11

Tuần 12

Tuần  13

Tuần  14

20-30

4

4

4

4

30-40

3,50

3,50

3,50

3,50

40-50

3,20

3,20

3,20

3,25

50-60

3,10

3,10

3,10

3,05

60-70

2,70

2,70

2,70

2,70

70-80

2,30

2,30

2,30

 2,20

80-100

2

2

2

1,90

100-120

1,80

1,80

1,80

1,80

120-140

1,70

1,70

1,70

1,70