Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (26/5 – 01/6/2023, Yên/Kg)

            Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (26/5 – 01/6/2023, Yên/Kg)

Xuất xứ

Giá thấp

Giá cao

Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)

Nhật Bản

1.800

2.500

Cape Town

3.500

4.900

New Caledonia

2.200

2.200

Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

Nhật Bản

1.300

2.000

Cape Town

2.000

2.000

New Caledonia

1.000

1.600

Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus obesus Lowe)

Australia

3.000

5.500

New Zealand

2.000

7.000

Cape Town

3.300

4.000

Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus)

Nhật Bản

2.500

12.500

Nhật Bản (Set net)

2.500

2.800

Nhật Bản (Sein net)

2.500

6.300

New Zealand

2.600

13.500

Canada

5.000

8.000

Hy Lạp

3.300

3.700

Cầu gai (Loxechinus albus)

Nhật Bản (trắng, lớn, 300g)

15.000

120.000

Nhật Bản (trắng, TB, 150g)

2.500

3.000

Nhật Bản (đỏ, lớn, 300g)

4.500

28.000

Nhật Bản (đỏ, TB, 150g)

3.100

5.000

Nhật Bản (100g)

 

 

Trung Quốc - Hàn Quốc (lớn, 280g)

5.000

7.000

Trung Quốc - Hàn Quốc (TB, 150g)

3.000

3.500

Mỹ (lớn, 300g)

7.500

8.500

Mỹ (trung bình, 150g)

2.500

2.700

Tôm sống Kuruma (Penaeus japonicus Bate)

Nhật Bản

3.000

18.000

Trung Quốc

-

-

Tôm Cocktail (Penaeopsis akayebi)

Nhật Bản

1.000

6.500

Tôm chì (Pandalus nipponensis Yokoya)

Nhật Bản

1.200

26.000

Tôm Shiba (Metapenaeus joyneri)

Nhật Bản

1.200

1.300