Công văn 89/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX xuất khẩu thủy sản và các vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính

89/CV-VASEP
31/10/2023
VASEP
Ngày 31/10/2023, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 89/CV-VASEP tới Văn phòng Chính phủ - CQ thường trực Tổ Công tác CC TTHC, Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính v.v báo cáo tình hình SX xuất khẩu thủy sản và các vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính

Phúc đáp công văn số 82/HĐTV ngày 20/10/2023 của Quý Hội đồng về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin tổng hợp tình hình SXXK thủy sản 9 tháng đầu năm 2023 và các vướng mắc, khó khăn hiện tại về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong hoạt động SXKD của DN thủy sản:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản 9 tháng đầu năm 2023. 

II. Các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính của DN thủy sản và đề xuất giải pháp hỗ trợ. 

1. Bất cập quy định liên quan áp trần chi phí lãi vay.

2.Các bất cập liên quan đến chi phí tuân thủ quy định hành chính, chính sách thuế, phí, mức đóng BHXH và thời điểm đóng BHXH:

- Vướng mắc trong phân loại bùn thải của nhà máy chế biến thủy sản.

- Quan ngại trong thực thi EPR và định mức chi phí tái chế (Fs) cao tại Dự thảo QĐ của Thủ tướng Chính phủ.

- Bất cập trong việc xác định Cấp thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho nhà máy.

- Về chính sách thuế TNDN đối với DN ngành thủy sản

- Bất cập về mức đóng BHXH và kinh phí công đoàn.