Công văn 78/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Quý II và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III, IV năm 2024

78/CV-VASEP
13/06/2024
VASEP
Ngày 13/6/2024, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 78/CV-VASEP tới Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam v.v Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Quý II và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III, IV năm 2024

Phúc đáp Công văn số 71/HĐTV ngày 04/6/2024 của Hội đồng Tư vấn CCTTHC (Hội đồng Tư vấn) về việc báo cáo kết quả hoạt động Quý II và phương hướng nhiệm vụ Quý III, IV/2024, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin tổng hợp báo cáo:

1. Thực hiện các hoạt động chung của Hội đồng tư vấn theo kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Về nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, TTHC.

3. Về tổ chức các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.

4. Về tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, TTHC.

4.1. Tình hình sản xuất, xuất khẩu thủy sản.

4.2. Nhận diện Khó khăn, Vướng mắc và đề xuất giải pháp.

a. Áp trần chi phí lãi vay.

b. Chính sách thuế TNDN đối với DN chế biến thủy sản.

c. Thời gian cấp Giấy xác nhận nguyên liệu khai thác (S/C) của các cảng cá.

d. Quy định kiểm dịch đối với hàng thủy sản chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa có nguồn gốc nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (SXXK) hoặc gia công xuất khẩu (GCXK)

e. Vướng mắc liên quan đến Giấy chứng nhận ATTP (H/C) của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU.

g. Kích thước tối thiểu được phép khai thác của các loài thủy sản sống trong vùng nước tự nhiên tại Nghị định 37/2024/NĐ-CP.

h. Qui định “Không trộn lẫn nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác nhập khẩu với nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác trong nước vào cùng một lô hàng xuất khẩu” tại Nghị định 37/2024/NĐ-CP; và quy định xử phạt vi phạm hành chính cho quy định “trộn lẫn” tại khoản 4) Điều 42) Nghị định 38/2024/NĐ-CP.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1338/CCPT-ATTP 15/07/2024 Công văn Công văn 1338/CCPT-ATTP: nguyên liệu thuỷ sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến xuất khẩu vào EU
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 02/07/2024 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp: Sửa đổi và tiến độ sửa đổi một số nội dung thuộc Nghị định 09/2016/NĐ-CP theo quyết nghị tại NQ 19/2018/NQ-CP của Chính phủ và một số văn bản chỉ đạo điều hành có liên quan
3263/BTNMT-TNN 23/05/2024 Công văn Công văn 3263/BTNMT-TNN: triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan