Công văn 46/CV-VASEP: Kiến nghị bùn thải thủy sản được ký hiệu phân loại là TT-R

46/CV-VASEP
14/07/2022
VASEP
Ngày 14/7/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 46/CV-VASEP tới Bộ Tài nguyên và Môi trường V.v Kiến nghị bùn thải thủy sản được ký hiệu phân loại là TT-R

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (Thông tư 02) ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và có hiệu lực thi hành đúng ngày ban hành Thông tư. Theo danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải rắn công nghiệp thông thường ban hành kèm theo Thông tư 02 thì bùn thải thủy sản có mã chất thải là 12 06 12; 16 06 13 và là chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT), ký hiệu phân loại là TT, phải thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải CTRCNTT theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Như vậy, bùn thải thủy sản được phân loại là chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, không có mã TT-R nên bùn thải thủy sản không thể làm nguyên liệu cho các Nhà máy sản xuất phân bón mà phải giao cho các công ty xử lý. Trong khi đó công nghệ xử lý hiện nay một là chôn lấp hoặc là công nghệ đốt.

Hiệp hội VASEP thấy rằng, bùn từ hệ thống xử lý nước thải thủy sản đã được xác định là bùn thải thông thường (không phải bùn thải nguy hại) và có hàm lượng chất hữu cơ rất cao, nên dùng sản xuất phân bón là rất hợp lý và điều này đã được nhiều đề tài nghiên cứu khoa học chứng minh. Việc sản xuất phân bón từ bùn thải thuỷ sản không những tạo ra sản phẩm tốt cho cây trồng mà còn góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn theo định hướng của Chính phủ, tận thu nguồn nguyên liêu cho các loại hình sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của đất nước

Vì vậy, Hiệp hội VASEP kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét đưa bùn thải thủy sản vào loại chất thải rắn thông thường có khả năng tái chế và cấp ký hiệu (TT-R) như quy định tại khoản 3, điều 24, thông tư 02/2022/TT-BTNMT, để các Nhà máy thủy sản có thể giao cho các Nhà máy sản xuất phân bón làm nguyên liệu sản xuất.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản
43/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 43/CV-VASEP: kiến nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản NK từ New Zealand để chế biến xuất khẩu đi EU
47/CV-VASEP 15/04/2024 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: Đề nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc
44/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 44/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX XK thủy sản và các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ của DN thủy sản
2555/BNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2555/BNN-CCPT: Thực hiện công tác ATTP và chống khai thác IUU đối với tàu cá
37/CV-VASEP 25/03/2024 Công văn Công văn 37/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
1834/BNN-CCPT 13/03/2024 Công văn Công văn 1834/BNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Israel
1813/NHNN-TD 11/03/2024 Công văn Công văn 1813/NHNN-TD: triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản theo chỉ đạo của NHNN tại Văn bản 5631/NHNN-TD