Công văn 46/CV-VASEP: Kiến nghị bùn thải thủy sản được ký hiệu phân loại là TT-R

46/CV-VASEP
14/07/2022
VASEP
Ngày 14/7/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 46/CV-VASEP tới Bộ Tài nguyên và Môi trường V.v Kiến nghị bùn thải thủy sản được ký hiệu phân loại là TT-R

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (Thông tư 02) ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và có hiệu lực thi hành đúng ngày ban hành Thông tư. Theo danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải rắn công nghiệp thông thường ban hành kèm theo Thông tư 02 thì bùn thải thủy sản có mã chất thải là 12 06 12; 16 06 13 và là chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT), ký hiệu phân loại là TT, phải thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải CTRCNTT theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Như vậy, bùn thải thủy sản được phân loại là chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, không có mã TT-R nên bùn thải thủy sản không thể làm nguyên liệu cho các Nhà máy sản xuất phân bón mà phải giao cho các công ty xử lý. Trong khi đó công nghệ xử lý hiện nay một là chôn lấp hoặc là công nghệ đốt.

Hiệp hội VASEP thấy rằng, bùn từ hệ thống xử lý nước thải thủy sản đã được xác định là bùn thải thông thường (không phải bùn thải nguy hại) và có hàm lượng chất hữu cơ rất cao, nên dùng sản xuất phân bón là rất hợp lý và điều này đã được nhiều đề tài nghiên cứu khoa học chứng minh. Việc sản xuất phân bón từ bùn thải thuỷ sản không những tạo ra sản phẩm tốt cho cây trồng mà còn góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn theo định hướng của Chính phủ, tận thu nguồn nguyên liêu cho các loại hình sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của đất nước

Vì vậy, Hiệp hội VASEP kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét đưa bùn thải thủy sản vào loại chất thải rắn thông thường có khả năng tái chế và cấp ký hiệu (TT-R) như quy định tại khoản 3, điều 24, thông tư 02/2022/TT-BTNMT, để các Nhà máy thủy sản có thể giao cho các Nhà máy sản xuất phân bón làm nguyên liệu sản xuất.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1238/QLCL-CL1 23/09/2022 Công văn Công văn 1238/QLCL-CL1: rà soát thực hiện Quy định IUU để chuẩn bị đón Đoàn thanh tra DG MARE
1147/QLCL-CL1 07/09/2022 Công văn Công văn 1147/QLCL-CL1: khai báo thuỷ sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản
5803/BNN-CBTTNS 06/09/2022 Công văn Công văn 5803/BNN-CBTTNS: ý kiến về mã ngạch của hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
52/CV-VASEP 15/08/2022 Công văn Công văn 52/CV-VASEP: cung cấp thông tin các cá nhân (được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân) quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
918/QLCL-CL1 21/07/2022 Công văn Công văn 918/QLCL-CL1: quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu
49/CV-VASEP 18/07/2022 Công văn Công văn 49/CV-VASEP: các cá nhân (được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân) quấy nhiễu, đe dọa và bôi nhọ lãnh đạo nhiều DN thủy sản
47/CV-VASEP 14/07/2022 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: vướng mắc về C/O EUR1 khi XK sang Đức
3288/BHXH-QLT 21/06/2022 Công văn Công văn 3288/BHXH-QLT: Hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022