Công văn 101/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020

101/CV-VASEP
25/08/2021
VASEP
Ngày 25/8/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 101/CV-VASEP tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Môi trường, VCCI v.v Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020

Tiếp nối công văn số 97/CV-VASEP ngày 07/8/2021 của Hiệp hội VASEP gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về góp ý cho Dự thảo Nghị  định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo) phiên bản ngày 08/7/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số ý kiến góp ý cho Dự thảo phiên bản ngày 10/8/2021 như sau:

I. Nhận xét chung.

1. Về phạm vi nội dung hướng dẫn tại Nghị định.

2. Về khoản “đóng góp tài chính” vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam.

3. Về hiệu lực áp dụng.

II. Góp ý chi tiết.

1. Mục a Khoản 4 Điều 25 của Dự thảo.

2. Khoản 2 Điều 62 của Dự thảo.

3. Khoản 1 Điều 88 của Dự thảo.

4. Khoản 6 Điều 89 của Dự thảo.

5. Khoản 4 Điều 91 của Dự thảo.

6. Mục c Khoản 3 Điều 90 của Dự thảo

7. Khoản 5 Điều 91 của Dự thảo.

8. Khoản 1 Điều 92 của Dự thảo.

9. Khoản 2 Điều 92 của Dự thảo.

10. Mục c Khoản 3 Điều 93 của Dự thảo.

11. Khoản 1, 2 Điều 97 của Dự thảo.

12. Khoản 1, 2, 3 Điều 99 và Khoản1, 2, 3 Điều 100 của Dự thảo.

13. Mục a, b, c Khoản 5 Điều 118 của Dự thảo.

14. Hạng mục 16 Mục III của Phụ lục 6 của Dự thảo.

15. Mục 10 Phần IV Phụ lục 7a của Dự thảo.

16. Mục 6 Phần IV Phụ lục 7b của Dự thảo.

17. Cột 7 Phụ lục 50 của Dự thảo về Quy cách tái chế bắt buộc.

18. Phân nhóm G.1.1 và G.1.2 của Phụ lục 50

Hiệp hội trân trọng đề nghị Văn phòng Chính phủ và các Quý Bộ xem xét các ý kiến góp ý xây dựng nêu trên.

Dự thảo Nghị định (phần chính)

Dự thảo Nghị định (phần phụ lục).