Công văn 101/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020

101/CV-VASEP
25/08/2021
VASEP
Ngày 25/8/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 101/CV-VASEP tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Môi trường, VCCI v.v Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020

Tiếp nối công văn số 97/CV-VASEP ngày 07/8/2021 của Hiệp hội VASEP gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về góp ý cho Dự thảo Nghị  định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo) phiên bản ngày 08/7/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có một số ý kiến góp ý cho Dự thảo phiên bản ngày 10/8/2021 như sau:

I. Nhận xét chung.

1. Về phạm vi nội dung hướng dẫn tại Nghị định.

2. Về khoản “đóng góp tài chính” vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam.

3. Về hiệu lực áp dụng.

II. Góp ý chi tiết.

1. Mục a Khoản 4 Điều 25 của Dự thảo.

2. Khoản 2 Điều 62 của Dự thảo.

3. Khoản 1 Điều 88 của Dự thảo.

4. Khoản 6 Điều 89 của Dự thảo.

5. Khoản 4 Điều 91 của Dự thảo.

6. Mục c Khoản 3 Điều 90 của Dự thảo

7. Khoản 5 Điều 91 của Dự thảo.

8. Khoản 1 Điều 92 của Dự thảo.

9. Khoản 2 Điều 92 của Dự thảo.

10. Mục c Khoản 3 Điều 93 của Dự thảo.

11. Khoản 1, 2 Điều 97 của Dự thảo.

12. Khoản 1, 2, 3 Điều 99 và Khoản1, 2, 3 Điều 100 của Dự thảo.

13. Mục a, b, c Khoản 5 Điều 118 của Dự thảo.

14. Hạng mục 16 Mục III của Phụ lục 6 của Dự thảo.

15. Mục 10 Phần IV Phụ lục 7a của Dự thảo.

16. Mục 6 Phần IV Phụ lục 7b của Dự thảo.

17. Cột 7 Phụ lục 50 của Dự thảo về Quy cách tái chế bắt buộc.

18. Phân nhóm G.1.1 và G.1.2 của Phụ lục 50

Hiệp hội trân trọng đề nghị Văn phòng Chính phủ và các Quý Bộ xem xét các ý kiến góp ý xây dựng nêu trên.

Dự thảo Nghị định (phần chính)

Dự thảo Nghị định (phần phụ lục).

 


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1377/TĐC-TBT 12/05/2023 Công văn Công văn 1377/TĐC-TBT: cảnh báo đối với dự thảo quy định của Nam Phi về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm bao gói sẵn
56/CCPT-CL1 17/05/2023 Công văn Công văn 56/CCPT-CL1: quy định của Ukraina về mẫu chứng thư
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng 16/05/2023 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v Góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức chi phí tái chế ...
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 12/05/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung và cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm (Dự thảo sau cuộc họp Thẩm định Dự thảo ngày 10/3/2023)
4296/BTC-CST 28/04/2023 Công văn Công văn 4296/BTC-CST: rà soát đề xuất giảm chi phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
618/TCTS-KTTS 27/04/2023 Công văn Công văn 618/TCTS-KTTS: sử dụng Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã cấp
Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp 27/04/2023 Công văn Văn bản của 08 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam v.v góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội
35/CV-VASEP 24/04/2023 Công văn Công văn 35/CV-VASEP: vướng mắc trong quy định về khai báo và đóng BHXH tại Quyết định 490/QĐ-BHXH