SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1227/QĐ-TTg 24/09/2018 24/09/2018 Quyết định Quyết định 1227/-TTg: ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
25/CT-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Chỉ thị Chỉ thị 25/CT-TTg: một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu
21/CT-TTg 18/07/2018 Chỉ thị Chỉ thị 21/CT-TTg: đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
15/CT-TTg 15/06/2018 Chỉ thị Chỉ thị 15/CT-TTg: Tổ chức triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa
09/CT-TTG 04/04/2018 Chỉ thị Chỉ thị 09/CT-TTG: Các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về
79/QĐ-TTg 18/01/2018 18/01/2018 Quyết định Quyết định 79/-TTg: Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025
45/CT-TTG 13/12/2017 Chỉ thị Chỉ thị 45/CT-TTG: Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo IUU của Ủy ban Châu Âu
46/2017/QĐ-TTG 24/11/2017 Quyết định Quyết định 46/2017/-TTG: Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Mạng lưới các quan thông báo hỏi đáp Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
45/2017/QĐ-TTG 16/11/2017 01/01/2018 Quyết định Quyết định 45/2017/-TTG: Sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
38/CT-TTG 19/10/2017 Chỉ thị Chỉ thị 38/CT-TTG: Tăng cường thực hiện khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã hiệu lực
1434/QĐ-TTg 22/09/2017 22/09/2017 Quyết định Quyết định 1434/-TTg: phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 20162020
37/2017/QĐ-TTg 17/08/2017 05/10/2017 Quyết định Quyết định 37/2017/-TTg: bãi bỏ quyết định số 50/2016/-TTg về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng
1078/QĐ-TTg 25/07/2017 25/07/2017 Quyết định Quyết định 1078/-TTg: Danh mục văn bản phân công quan chủ trì soạn thảo để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong nhiều lĩnh vực.
1078/QĐ-TTg 25/07/2017 25/07/2017 Quyết định Quyết định 1078/-TTg: Danh mục văn bản phân công quan chủ trì soạn thảo để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong nhiều lĩnh vực.
27/CT-TTg 29/06/2017 Chỉ thị Chỉ thị 27/CT-TTg: đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện chế một cửa quốc gia, chế một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại
787/QĐ-TTg 05/06/2017 05/06/2017 Quyết định Quyết định số 787/-TTg: Tôm nước lợ sản phẩm quốc gia
26/CT-TTg 06/06/2017 Chỉ thị Chỉ thị 26/CT-TTg: Về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
678/QĐ-TTg 19/05/2017 19/05/2017 Quyết định Quyết định số 678/-TTg: ban hành Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020
732/CĐ-TTg 28/05/2017 28/05/2017 Khác Công điện 732/-TTg năm 2017: ngăn chặn, giảm thiểu chấm dứt tàu ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài
415/QĐ-TTg 04/04/2017 04/04/2017 Quyết định Quyết định số 415/-TTg: Về việc kiện toàn Hội đồng vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ