Quyết định số: 445/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án “Thí Điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020”

445/QĐ-TTg
21/03/2016
21/03/2016
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 21/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 445/QĐ-TTg. Nội dung, cách thức và lộ trình thí Điểm hoàn thiện mô hình.

Tập trung thí Điểm hoàn thiện mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với các thành viên là hợp tác xã thành viên và các hộ nông dân sản xuất 3 sản phẩm chính là: Lúa gạo, thủy sản và trái cây; thời gian triển khai thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020.

Cách thức thí Điểm hoàn thiện mô hình là từng bước, gối đầu nhau, xuất phát trước hết từ thí Điểm hoàn thiện mô hình hợp tác xã lúa gạo, trái cây, thủy sản, sau đó đến mô hình liên hiệp hợp tác xã lúa gạo, mô hình liên hiệp hợp tác xã trái cây, mô hình liên hiệp hợp tác xã thủy sản.

Đối với mỗi loại hình mô hình thí Điểm cần thực hiện cách đi theo 3 giai đoạn như sau:

a) Giai đoạn 1 (từ năm 2016 đến năm 2017): Thí Điểm hoàn thiện mô hình hợp tác xã.

b) Giai đoạn 2 (từ năm 2017 trở đi): Thí Điểm hoàn thiện mô hình liên hiệp hợp tác xã lúa gạo quy mô tỉnh.

c) Giai đoạn 3 (từ năm 2018 đến 2020): Thí Điểm hoàn thiện mô hình liên hiệp hợp tác xã lúa gạo, trái cây, thủy sản quy mô vùng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
314/QĐ-NHNN 14/03/2023 15/03/2023 Quyết định Quyết định 314/QĐ-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN
313/QĐ-NHNN 14/03/2023 15/03/2023 Quyết định Quyết định 313/QĐ-NHNN: lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN
115/QĐ-BTC 06/02/2023 06/03/2023 Quyết định Quyết định 115/QĐ-BTC: về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
104/QĐ-TCHQ 19/03/2023 Quyết định Quyết định số 104/QĐ-TCHQ: ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023
81/QĐ-TTg 13/02/2023 13/02/2023 Quyết định Quyết định 81/QĐ-TTg: Ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4”
460/QĐ-BNN-TCTS 07/02/2023 Quyết định Quyết định 460/QĐ-BNN-TCTS: ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện “Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 -2030”
394/QĐ-BNN-CLCB 01/02/2023 01/02/2023 Quyết định Quyết định 394/QĐ-BNN-CLCB: ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023
02/2023/QĐ-TTg 03/02/2023 03/02/2023 Quyết định Quyết định 02/2023/QĐ-TTg: khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân