Quyết định 889/QĐ-TTg: phê duyệt “kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030”

889/QĐ-TTg
25/07/2023
25/07/2023
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 25/07/2023, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định 889/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 – 2030.

Theo đó, nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tăng cường năng lực quản lý, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật, giai đoạn 2023 – 2030 gồm:

- Tăng cường năng lực quản lý, kiểm dịch động vật, an toàn thực phẩm

+ Tổ chức xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành quy định về trạm kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông trên phạm vi cả nước.

Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho các cơ quan kiểm dịch thú y cửa khẩu;

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đầu tư nâng cấp các trạm kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm các đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

- Giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật tiêu dùng trong nước

Thực hiện giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm (vi sinh vật, tồn dư hóa chất, thuốc thú y, chất cấm...) tại các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh trong chuỗi thịt gia súc, gia cầm.

- Giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật xuất khẩu

Thực hiện giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm (vi sinh vật, tồn dư hóa chất, thuốc thú y, chất cấm...) tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, cơ sở sơ chế, chế biến các sản phẩm động vật trên cạn.

- Giám sát các chỉ tiêu vi sinh, chất cấm, chất tồn dư trong các sản phẩm động vật trên cạn và thủy sản nhập khẩu.

- Xây dựng và triển khai chương trình thông tin, tuyên truyền về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về quản lý kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
613/QĐ-BNN-CCPT 28/02/2024 28/02/2024 Quyết định Quyết định 613/QĐ-BNN-CCPT: Ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024
135/QĐ-TTg 31/01/2024 Quyết định Quyết định 135/QĐ-TTg: Kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
124/QĐ-BTC 18/02/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định 124/QĐ-BTC: Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2024
76/QĐ-TTg 18/01/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định số 76/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
5523/QĐ-BNN-CCPT 21/12/2023 03/02/2024 Quyết định Quyết định 5523/QĐ-BNN-CCPT: ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”
1369/QĐ-TTg 15/11/2023 15/12/2023 Quyết định Quyết định 1369/QĐ-TTg: phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050