Quyết định 31/QĐ-TTg: thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

31/QĐ-TTg
07/01/2020
07/01/2020
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 07/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 31/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch với chức năng xem xét, thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, Hội đồng còn có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định để làm căn cứ cho Thủ tướng xem xét, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội đồng là ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT); Ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ NNPTNT là hai Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có các thành viên là đại diện của: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công an…; đại diện một số cơ quan, tổ chức liên quan và các chuyên gia chuyên ngành thủy sản.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 07/01/2020.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1037/QĐ-BNN-TS 11/04/2024 Quyết định Quyết định 1037/QĐ-BNN-TS: công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
316/QĐ-BTC 26/02/2024 26/02/2024 Quyết định Quyết định 316/QĐ-BTC: triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)
183/QĐ-TCT 07/02/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-TCT: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
613/QĐ-BNN-CCPT 28/02/2024 28/02/2024 Quyết định Quyết định 613/QĐ-BNN-CCPT: Ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024
135/QĐ-TTg 31/01/2024 Quyết định Quyết định 135/QĐ-TTg: Kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
124/QĐ-BTC 18/02/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định 124/QĐ-BTC: Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2024
76/QĐ-TTg 18/01/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định số 76/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản