Quyết định 1227/QĐ-TTg: ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

1227/QĐ-TTg
24/09/2018
24/09/2018
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 24/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1227/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.

Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo từ ngày 01/7/2018, Luật cạnh tranh được triển khai thi hành thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước. Theo Kế hoạch, lộ trình trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Cạnh tranh được quy định như sau:

- Tháng 01/2019, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;

- Tháng 01/2019, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật.

- Tháng 03/2019, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực cạnh tranh.

Bên cạnh việc ban hành mới các Nghị định hướng dẫn Luật nêu trên, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành rà soát nội dung các văn bản quy phạm hiện hành liên quan đến cạnh tranh, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản này để bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật cạnh tranh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1037/QĐ-BNN-TS 11/04/2024 Quyết định Quyết định 1037/QĐ-BNN-TS: công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
316/QĐ-BTC 26/02/2024 26/02/2024 Quyết định Quyết định 316/QĐ-BTC: triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)
183/QĐ-TCT 07/02/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-TCT: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
613/QĐ-BNN-CCPT 28/02/2024 28/02/2024 Quyết định Quyết định 613/QĐ-BNN-CCPT: Ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024
135/QĐ-TTg 31/01/2024 Quyết định Quyết định 135/QĐ-TTg: Kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
124/QĐ-BTC 18/02/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định 124/QĐ-BTC: Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2024
76/QĐ-TTg 18/01/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định số 76/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản