Quyết định 1175/QĐ-TTg: chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

1175/QĐ-TTg
04/08/2020
04/08/2020
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 04/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1175/QĐ-TTg về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Cụ thể, các cơ quan đầu mối để thực hiện các Chương của Hiệp định EVFTA gồm: Bộ Công Thương chủ trì thực hiện các chương 1, 3, 7, 10,11, 17; Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) thực hiện chương 4 về Hải quan và thuận lợi hóa thương mại; Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chương 9-Mua sắm Chính phủ; Bộ Tư pháp và Bộ Công Thương thực hiện chương 15 về Giải quyết tranh chấp;…

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối thực hiện Chương 4 về đầu mối giải pháp thông tin liên quan đến Hảo quan và Thuận lợi hóa thương mại; Văn phòng SPS Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đầu mối trao đổi thông tin về mọi vấn đề liên quan đến Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật;…

Ngoài ra, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan thực hiện điều phối, tổng hợp tình hình thực thi Hiệp định của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời là cơ quan đầu mối xử lý các vấn đề liên quan đến việc đàm phán, kết nạp thành viên mới; đầu mối về thông tin liên lạc với các nước EVFTA về mọi vấn đề của Hiệp định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/8/2020.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
316/QĐ-BTC 26/02/2024 26/02/2024 Quyết định Quyết định 316/QĐ-BTC: triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)
183/QĐ-TCT 07/02/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-TCT: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
613/QĐ-BNN-CCPT 28/02/2024 28/02/2024 Quyết định Quyết định 613/QĐ-BNN-CCPT: Ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024
135/QĐ-TTg 31/01/2024 Quyết định Quyết định 135/QĐ-TTg: Kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
124/QĐ-BTC 18/02/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định 124/QĐ-BTC: Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2024
76/QĐ-TTg 18/01/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định số 76/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản