Luật số 03/2016/QH14: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

03/2016/QH14
22/11/2016
01/01/2017
Quốc hội
Ngày 22/11/2016, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014. Theo đó:

- Bãi bỏ nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và ban hành Danh mục mới chỉ gồm 243 ngành, nghề thay vì 268 ngành, nghề như tại Luật Đầu tư 2014.

- Từ 01/7/2017, bổ sung ngành, nghề Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh, Khai thác thủy sản, Kinh doanh thủy sản, Kinh doanh thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi, Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản vào danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 

Bên cạnh đó, tên một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cũng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn.

Luật sửa đổi, bổ sung bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.