SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
31/2024/QH15 05/04/2024 01/04/2024 Luật Luật 31/2024/QH15: Luật đất đai
10/2022/QH15 10/11/2022 Luật Luật số 10/2022/QH15: thực hiện dân chủ sở
72/2020/QH14 17/11/2020 01/01/2022 Luật Luật 72/2020/QH14: bảo vệ môi trường
45/2019/QH14 20/11/2019 Luật Bản chính thức của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14
58/2014/QH13 20/11/2014 01/01/2018 Luật Luật số 58/2014/QH13: Bảo hiểm hội
18/2017/QH14 21/11/2017 01/01/2019 Luật Luật số 18/2017/QH14: Luật Thủy sản
05/2017/QH14 12/06/2017 01/01/2018 Luật Luật số 05/2017/QH14: Quản Ngoại thương 2017
04/2017/QH14 12/06/2017 01/01/2018 Luật Luật số 04/2017/QH14: Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa
03/2016/QH14 22/11/2016 01/01/2017 Luật Luật số 03/2016/QH14: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu kinh doanh điều kiện của Luật đầu
106/2016/QH13 06/04/2016 01/07/2016 Luật Luật số 106/2016/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản thuế
107/2016/QH13 06/04/2016 01/09/2016 Luật Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13
97/2015/QH13 25/11/2015 01/01/2017 Luật Luật phí lệ phí số 97/2015/QH13
88/2015/QH13 20/11/2015 01/01/2017 Luật Luật Kế toán số 88/2015/QH13
97/2015/QH13 25/11/2015 01/01/2017 Luật Luật phí lệ phí số 97/2015/QH13
95/2015/QH13 25/11/2015 01/07/2017 Luật Luật Hàng hải số 95/2015/QH13
82/2015/QH13 25/06/2015 01/07/2016 Luật Luật số 82/2015/QH13: Tài nguyên, môi trường biển hải đảo
84/2015/QH13 25/06/2015 01/07/2016 Luật Luật số 84/2015/QH13: An toàn, vệ sinh lao động
79/2015/QH13 19/06/2015 01/07/2016 Luật Luật số 79/2015/QH13: Thú y
67/2014/QH13 26/11/2014 01/07/2015 Luật Luật số 67/2014/QH13: Luật đầu
69/2014/QH13 26/11/2014 01/07/2015 Luật Luật số 69/2014/QH13: Luật Quản , sử dụng vốn Nhà nước đầu vào sản xuất, kinh doanh tại DN