SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
8108/QĐ-TLĐ 16/10/2023 Quyết định Quyết định 8108/-TLĐ: phân phối đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn
8086/QĐ-TLĐ 10/10/2023 01/01/2024 Quyết định Quyết định 8086/-TLĐ: ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng giao dự toán tài chính công đoàn năm 2024
92/HD-TLĐ 31/08/2023 Hướng dẫn Hướng dẫn 92/HD-TLĐ: công đoàn khởi kiện tham gia tố tụng dân sự giải quyết vụ án lao động, việc lao động tại tòa án
7823/QĐ-TLĐ 31/08/2023 31/08/2023 Quyết định Quyết định 7823/-TLĐ: lùi đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng
7785/QĐ-TLĐ 25/08/2023 25/08/2023 Quyết định Quyết định 7785/-TLĐ: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 6696/-TLĐ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên , NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do DN bị cắt, giảm đơn hàng
6696/QĐ-TLĐ 16/01/2023 16/01/2023 Quyết định Quyết định 6696/-TLĐ: ban hành quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do DN bị cắt, giảm đơn hàng
4359/TLĐ-QHLĐ 16/06/2022 Công văn Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ: hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15
2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN 17/06/2022 Công văn Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN: chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/-CP về lương tối thiểu
3992/TLĐ-QHLĐ 21/04/2022 Công văn Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ: hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid - 19
4290/QĐ-TLĐ 01/03/2022 01/03/2022 Quyết định Quyết định 4290/-TLĐ: ban hành quy định thu, chi, quản tài chính, tài sản tại công đoàn sở
3749/QĐ-TLĐ 15/12/2021 15/12/2021 Quyết định Quyết định 3749/-TLĐ: chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
2946/TLĐ-TC 26/10/2021 Công văn Công văn 2946/TLĐ-TC: Sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn
2775/TLĐ-QHLĐ 05/10/2021 Công văn Công văn 2775/TLĐ-QHLĐ: báo cáo trả lời kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp ngày 30/8/2021
3309/QĐ-TLĐ 01/10/2021 31/10/2021 Quyết định Quyết định 3309/-TLĐ: hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách
3089/QĐ-TLĐ 24/08/2021 24/08/2021 Quyết định Quyết định 3089/-TLĐ: hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng
1360/HD-TLĐ 28/08/2019 10/09/2019 Khác Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ: công đoàn tham gia xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ sở tại nơi làm việc
1699/QĐ-TLĐ 18/10/2016 01/01/2017 Quyết định Quyết định 1699/-TLĐ: Nguyên tắc xây dựng giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017