SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
14/2021/TT-NHNN 07/09/2021 07/09/2021 Thông tư Thông 14/2021/TT-NHNN: sửa đổi Thông 01/2020/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh NHNN cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
03/2021/TT-NHNN 02/04/2021 17/05/2021 Thông tư Thông 03/2021/TT-NHNN: sửa đổi Thông 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
7751/NHNN-TD 23/10/2020 Công văn Công văn 7751/NHNN-TD: hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên
1730/QĐ-NHNN 30/09/2020 01/10/2020 Quyết định Quyết định 1730/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN
3339/NHNN-TTGSNH 08/05/2020 Công văn Công văn 3339/NHNN-TTGSNH: giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông số 01/2020/TT-NHNN
920/QĐ-NHNN 12/05/2020 13/05/2020 Quyết định Quyết định 920/-NHNN: Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN
919/QĐ-NHNN 12/05/2020 13/05/2020 Quyết định Quyết định 919/-NHNN: Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN theo quy định tại Thông 07/2014/TT-NHNN
918/QĐ-NHNN 12/05/2020 13/05/2020 Quyết định Quyết định 918/-NHNN: lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong TT điện tử liên ngân hàng cho vay đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán trừ của NHNN đối với các ngân hàng
02/CT-NHNN 31/03/2020 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 02/CT-NHNN: các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
420/QĐ-NHNN 16/03/2020 17/03/2020 Quyết định Quyết định 420/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức TD, chi nhánh NHNN đối với KH vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
01/2020/TT-NHNN 13/03/2020 13/03/2020 Thông tư Thông 01/2020/TT-NHNN: quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
1117/NHNN-TD 24/02/2020 Công văn Công văn 1117/NHNN-TD: triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19
12/2018/TT-NHNN 27/04/2018 27/04/2018 Thông tư Thông 12/2018/TT-NHNN: sửa đổi, bổ sung Thông 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.
18/2017/TT-NHNN 27/12/2017 01/01/2018 Thông tư Thông 18/2017/TT-NHNN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay người trú
16/2017/TT-NHNN 10/11/2017 01/01/2018 Thông tư Thông 16/2017/TT-NHNN: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 27/2016 hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
14/2017/TT-NHNN 29/09/2017 01/01/2018 Thông tư Thông 14/2017/TT-NHNN: Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng
1424/QĐ-NHNN 07/07/2017 10/07/2017 Quyết định Ngân hàng nhà nước đồng loạt giảm lãi suất từ 10/7/2017
31/2016/TT-NHNN 15/11/2016 01/07/2017 Thông tư Thông 31/2016/TT-NHNN: Sửa đổi Thông 24/2015/TT-NHNN về cho vay bằng ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với người trú
06/2016/TT-NHNN 27/05/2016 01/07/2016 Thông tư Thông 06/2016/TT-NHNN: Sửa đổi Thông 36/2014/TT-NHNN về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
05/2016/TT-NHNN 15/04/2016 15/04/2016 Thông tư Thông 05/2016/TT-NHNN: Bổ sung nguyên tắc quản khoản vay nhập khẩu hàng hóa trả chậm