Công văn số 8865/NHNN-TD: Triển khai cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

8865/NHNN-TD
28/11/2014
12/05/2014
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 28/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 8865/NHNN-TD gửi các ngân hàng thương mại về việc triển khai cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, ngày 18/4/2014 NHNN đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-NHNN hướng dẫn cácngân hàng thương mại thực hiện cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/5/2014.

Để việc triển khai cho vay theo Thông tư này bảo đảm đồng bộ, có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra, tại văn bản vừa ban hành, NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cho vay, chỉ đạo các chi nhánh tích cực triển khai cho vay chương trình hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 13/2014/TT-NHNN của NHNN; Báo cáo kết quả thực hiện về NHNN (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) trước ngày 15/12/2014.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các ngân hàng thương mại báo cáo về NHNN để được xem xét, xử lý.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova
708/CCPT-ATTP 15/04/2024 Công văn Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản