Công văn 1244/LĐTBXH-VL: thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

1244/LĐTBXH-VL
21/05/2022
Bộ Lao động và Thương binh Xã hội
Ngày 21/4/2022, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn 1244/LĐTBXH-VL về việc thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo các hình thức như: Nộp trực tiếp; Dịch vụ bưu chính công ích; Nộp trực tuyến.

Đối với trường hợp nộp hồ sơ và trả kết quả xác nhận người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người sử dụng lao động có thể nộp qua nhiều hình thức, trong đó có hình thức trực tuyến (giao dịch điện tử).

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động do doanh nghiệp chuẩn bị để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. Căn cứ Điều 8 và Điều 10 Quyết định 08, đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp hồ sơ này bao gồm:

+ Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội.

+ Nếu trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.