Công văn 282/HC-ATHC: thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm

282/HC-ATHC
03/04/2020
Bộ Công Thương
Ngày 03/4/2020, Cục Hóa chất, Bộ Công thương, đã ban hành công văn 282/HC-ATHC về việc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm.

Cục cho biết, theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2017/TT-BTC quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất đã quy định chi tiết chế độ báo cáo. Và theo đó, ngày 15/1 hàng năm tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia vận hành tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo

Để đảm bảo các DN thực hiện nghiêm túc các quy đinh của pháp luật về quản lý hóa chất, Cục hóa chất đề nghị DN tiếp tục hoàn thiện báo cáo hoạt động hóa chất năm 2019 thông qua hệ thống lưu trữ Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia www.chemicaldata.gov.vn