Quyết định 1308/QĐ-TCT: ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-BTC về việc ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính năm 2023

1308/QĐ-TCT
23/08/2023
23/08/2023
Tổng cục Thuế
Ngày 23/08/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1308/QĐ-TCT về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1162/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài Chính năm 2023.

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên quan đến Thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng Cục Thuế, Bộ Tài Chính đã đề ra các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thiện các văn bản quy định:

+ Nghiên cứu, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Rà soát TTHC được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến; Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

+ Rà soát TTHC đủ điều kiện cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

++ Rà soát TTHC đủ điều kiện cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến toàn trình để đảm bảo 100% Thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

++ Rà soát và thực hiện đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện kết nối được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

++ Rà soát và thực hiện đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình đủ điều kiện kết nối, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

+ Rà soát, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai. Thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Thông tư 01/2023/TT-VPCP.

+ Hoàn thành tích hợp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa Bộ Tài chính.

+ 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế được theo dõi trạng thái xử lý trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

+ Khảo sát ý kiến của người nộp thuế đánh giá về chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Thuế…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/08/2023.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
613/QĐ-BNN-CCPT 28/02/2024 28/02/2024 Quyết định Quyết định 613/QĐ-BNN-CCPT: Ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024
135/QĐ-TTg 31/01/2024 Quyết định Quyết định 135/QĐ-TTg: Kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
124/QĐ-BTC 18/02/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định 124/QĐ-BTC: Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2024
76/QĐ-TTg 18/01/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định số 76/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/QĐ-TTG của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
183/QĐ-BNN-TS 08/01/2024 08/01/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
5523/QĐ-BNN-CCPT 21/12/2023 03/02/2024 Quyết định Quyết định 5523/QĐ-BNN-CCPT: ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu sang thị trường Liên minh Châu Âu (EU)”
1369/QĐ-TTg 15/11/2023 15/12/2023 Quyết định Quyết định 1369/QĐ-TTg: phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050