Thông tư 15/2023/TT-BNNPTNT: bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

15/2023/TT-BNNPTNT
15/12/2023
05/02/2024
Bộ NN&PTNN
Ngày 15/12/2023, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 15/2023/TT-BNNPTNT bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Bãi bỏ toàn bộ 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau đây:

(1) Thông tư 48/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.

(2) Thông tư 67/2011/TT-BNNPTNT ngày 17/10/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.

(3) Thông tư 24/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/6/2012 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.

(4) Thông tư 33/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2013 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng.

(5) Thông tư 05/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọt.

(6) Thông tư 06/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2014 quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.

(7) Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản.

Bãi bỏ một phần 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau đây:

- Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư 55/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/8/2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

- Bãi bỏ các khoản 1, 2 và 5 Điều 1 Thông tư 26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2010 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.

- Bãi bỏ các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 1 Thông tư 71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2010 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.

- Bãi bỏ các khoản 2, 3 và 6 Điều 1 Thông tư 45/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây trồng.

- Bãi bỏ các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 và 15 Điều 1 Thông tư 63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.

- Bãi bỏ các khoản 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 1 Thông tư 32/2013/TT-BNNPTNT ngày 14/6/2013 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.

- Bãi bỏ các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 và 23 Điều 1 Thông tư 16/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2014 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật.

Thông tư 15/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 05/02/2024.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
02/2024/TT-BKHCN 28/04/2024 01/06/2024 Thông tư Thông tư 02/2024/TT-BKHCN: quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
02/2024/TT-BKHCN 28/03/2024 01/06/2024 Thông tư Thông tư 02/2024/TT-BKHCN: quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
01/2024/TT-BNNPTNT 02/02/2024 11/03/2024 Thông tư Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT: bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ NN&PTNT và danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT
01/2024/TT-BNNPTNT 02/02/2024 20/03/2024 Thông tư Thông tư 01/2024/TT-BNNPTNT: bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ NN&PTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT.
01/2024/TT-BCT 15/01/2024 01/03/2024 Thông tư Thông tư 01/2024/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
29/2023/TT-BYT 30/12/2023 15/02/2024 Thông tư Thông tư 29/2023/TT-BYT: hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm
13/2023/TT-BKHĐT 12/12/2023 27/01/2024 Thông tư Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT: hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" kèm theo Quyết định 167/QĐ-TTg năm 2022
05/2023/TT-BNNPTNT 23/08/2023 01/11/2023 Thông tư Thông tư 05/2023/TT-BNNPTNT: bãi bỏ một số thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực thủy sản