Quyết định 2732/QĐ-BNN-CN: công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT

2732/QĐ-BNN-CN
19/07/2022
19/07/2022
Bộ NN&PTNN
Ngày 19/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 2732/QĐ-BNN-CN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cụ thể, công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành gồm: công nhận kết quả khảo nghiệm sản xuất xử lý chất thải chăn nuôi; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi …;

Bên cạnh đó, Quyết định cũng ban hành Danh mục 10 TTHC được sửa đổi, bổ sung, trong đó có: 06 TTHC cấp trung ương (gồm: thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu; thừa nhận quy trình khảo nghiệm và công nhận thức ăn chăn nuôi của nước xuất khẩu …) và 04 TTHC cấp tỉnh (gồm: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng; cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng …).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/7/2022.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1421/QĐ-BTC 15/07/2022 15/07/2022 Quyết định Quyết định 1421/QĐ-BTC: công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
892/QĐ-TTg 26/07/2022 26/08/2022 Quyết định Quyết định 892/QĐ-TTg: phê duyệt đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển
1399/QĐ-TCHQ 15/07/2022 15/07/2022 Quyết định Quyết định 1399/QĐ-TCHQ: ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan
858/QĐ-TTg: 20/07/2022 20/07/2022 Quyết định Quyết định 858/QĐ-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
1319/QĐ-UBND 07/06/2022 06/06/2022 Quyết định Quyết định 1319/QĐ-UBND: công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC đối với các TTHC mới ban hành lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận
13/2022/QĐ-TTg 09/05/2022 24/06/2022 Quyết định Quyết định 13/2022/QĐ-TTg: thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
1725/QĐ-BNN-TCTS 13/05/2022 13/05/2022 Quyết định Quyết định 1725/QĐ-BNN-TCTS: công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác ...
522/QĐ-BGTVT 20/04/2022 20/04/2022 Quyết định Quyết định 522/QĐ-BGTVT: công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam