Công văn 7591/BNN-PC: phản ánh vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các Thông tư do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành, liên tịch ban hành

7591/BNN-PC
11/11/2022
Bộ NN&PTNN
Ngày 11/11/2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký ban hành Công văn 7591/BNN-PC về việc phản ánh vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các Thông tư do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành, liên tịch ban hành.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Hiệp hội có ý kiến, phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thông tư do Bộ NN&PTNT ban hành, liên tịch ban hành; kiến nghị, đề xuất sửa đooir, bổ sung, bãi bỏ, thay thế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giảm bớt các thủ tục, yêu cầu không cần thiết, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Do đó, Hiệp hội đề nghị các Doanh nghiệp có ý kiến đề xuất xin vui lòng gửi về cho Văn phòng hiệp gội theo địa chỉ: hoangyen@vasep.com.vn, trước ngày 19/11/2022, để VPHH tổng hợp và gửi lại cho Vụ pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.