Công văn 398/CCPT – ATTP: hướng dẫn của DG SANTE về nguyên liệu nhập khẩu để chế biến xuất khẩu vào EU

398/CCPT – ATTP
06/03/2024
Bộ NN&PTNN
Ngày 06/03/2024, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Công văn 398/CCPT – ATTP về việc hướng dẫn của DG SANTE về nguyên liệu nhập khẩu để chế biến xuất khẩu vào EU.

Trên cơ sở kiến nghị của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường với Tổng vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm (DG SANTE) tại công văn số 195/CCPT-ATTP ngày 29/01/2024 về nội dung chứng nhận kèm theo lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Việt Nam để chế biến, xuất khẩu vào EU. Ngày 01/03/2024, DG SANTE đã có công thư số Ref.Ares(2024)1600887 hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan đến yêu cầu chứng nhận đối với lô hàng thuỷ sản nhập khẩu, chế biến tại Việt Nam và xuất khẩu vào EU (Chi tiết văn bản của DG SANTE gửi kèm).

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường yêu cầu các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng:

1. Phổ biến nội dung yêu cầu của cơ quan thẩm quyền EU đến các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản vào EU thuộc địa bàn để nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo đúng quy định và các nội dung yêu cầu của Chương trình kiểm soát ATTP thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản dùng làm thực phẩm xuất khẩu vào EU ban hành kèm theo Quyết định số 5523/QĐ-BNN-CCPT ngày 21/12/2023 của Bộ NN và PTNT.

2. Chủ động phổ biến đến kiểm tra viên, nhân viên chứng nhận về nội dung hướng dẫn nêu trên; thiết lập phương thức quản lý phù hợp để thẩm tra các nội dung thông tin chứng nhận trong Giấy chứng thư/Cam kết của thuyền trưởng kèm theo lô nguyên nhập khẩu để chế biến xuất khẩu vào EU đáp ứng yêu cầu của EU trong quá trình thẩm định, chứng nhận của đơn vị.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
381/KN-VP 17/05/2024 Công văn Công văn 381/KN-VP: thông báo địa chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm ngư
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại NĐ 37/2024/NĐ-CP, NĐ 38/2024/NĐ-CP và một số quy định hiện hành liên quan
2538/CNN-CCPT 09/04/2024 Công văn Công văn 2538/CNN-CCPT: cập nhật Danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Moldova
708/CCPT-ATTP 15/04/2024 Công văn Công văn số 708/CCPT-ATTP: mẫu chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Vương quốc Anh.
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản