Gặp khó tại thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp thủy sản Việt chuyển hướng