Gần 700 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được xuất khẩu vào Đài Loan