[Video] Đột phá chế biến nông sản

Năm 2018, XK thủy sản là điểm sáng khi kim ngạch XK đạt xấp xỉ 9 tỷ USD. Giá trị XK của nông thủy sản của Việt Nam còn cao hơn nữa nếu chế biến sâu tiếp tục được thúc đẩy.