Quyết định 01/2021/QĐ-VASEP: ban hành kế hoạch hành động Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp hải sản thực hiện cam kết chống khai thác IUU năm 2021

01/2021/QĐ-VASEP
26/01/2021
VASEP
Ngày 26/01/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành quyết định số 01/2021/QĐ-VASEP về việc ban hành kế hoạch hành động Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp hải sản thực hiện cam kết chống khai thác IUU năm 2021

Tiếp nối kế hoạch hành động Chương trình DN hải sản cam kết chống khai thác IUU (Chương trình cam kết chống IUU) từ năm 2017-2020, trên tinh thần tiếp tục các hoạt động chống IUU & tháo gỡ thẻ vàng của Việt Nam, sau ý kiến kết luận tại Hội nghị đánh giá 03 năm triển khai Chương trình cam kết chống IUU, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) ban hành quyết định số 01/2021/QĐ-VASEP về việc ban hành kế hoạch hành động của Chương trình cam kết chống IUU năm 2021. Theo đó, kế hoạch 2021 sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động theo 04 nhóm hoạt động chính:

1. Tham gia đề xuất khung pháp lý và thúc đẩy chung.

2. Hợp tác với các bên và quan hệ quốc tế.

3. Hoạt động doanh nghiệp cam kết.

4. Công tác truyền thông, tuyên truyền.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
434/QĐ-TTg 24/03/2021 24/03/2021 Quyết định Quyết định 434/QĐ-TTg: phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021 - 2030"
1151/QĐ-BNN-TCTS 19/03/2021 19/03/2021 Quyết định Quyết định 1151/QĐ-BNN-TCTS: phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025
343/QĐ-TTg 12/03/2021 12/03/2021 Quyết định Quyết định 343/QĐ-TTg: ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
339/QĐ-TTg 11/03/2021 11/03/2021 Quyết định Quyết định 339/QĐ-TTg: phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
970/QĐ-BNN-QLCL 08/03/2021 08/03/2021 Quyết định Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL: công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
794/QĐ-BNN-TCTS 26/02/2021 26/02/2021 Quyết định Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTS: công bố danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác
38/QĐ-TTg 12/01/2021 12/01/2021 Quyết định Quyết định 38/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hoá nhập khẩu
184/QĐ-BNN-QLCL 12/01/2021 12/01/2021 Quyết định Quyết định 184/QĐ-BNN-QLCL: ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021