Công văn 92/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2022/NĐ-CP

92/CV-VASEP
06/11/2023
VASEP
Ngày 06/11/2023, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 92/CV-VASEP tới Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Ngày 27/10/2023, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận được công văn số 8929/BTNMT-MT ký ngày 20/10/2023 của Quý Bộ về góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Hiệp hội VASEP xin có một số góp ý, đề xuất như sau:

I. Các góp ý quan trọng chung:

1. Sự cần thiết của Nghị định.

2. Về đóng góp tái chế và định mức tái chế Fs.

3. Xem xét bổ sung thêm vào Dự thảo các quy định để làm rõ một số nội dung của Luật Bảo vệ Môi trường 2020.

II. Các góp ý chi tiết cho một số nội dung của Dự thảo.

Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Bộ xem xét các ý kiến góp ý xây dựng nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý cho Dự thảo nhằm vừa đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.