Công văn 81/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định kiểm tra Nhà nước về Chất lượng, ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu

81/CV-VASEP
15/07/2021
VASEP
Ngày 15/7/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 81/CV-VASEP gửi Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ v.v Góp ý Dự thảo Nghị định kiểm tra Nhà nước về Chất lượng, ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận được thông tin về về việc Dự thảo "Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa" đang trong quá trình xét duyệt để ban hành. Nhận thấy Dự thảo ngày 10/6/2021 (được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của của Bộ Tư pháp) vẫn còn một số bất cập gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của các Doanh nghiệp, sau khi tổng hợp ý kiến từ thành viên và xem xét Dự thảo, Hiệp hội xin có ý kiến như sau: 

I. Khoản 5 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi Khoản 1 Điều 10 của Nghị định 43/2017:

1. Sửa đổi Mục 1 Khoản 1 Điều 10 của Nghị định 43/2017.

2. Sửa đổi Mục 2 Khoản 1 Điều 10 của Nghị định 43/2017.

II. Khoản 6 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4 Điều 15 của Nghị định 43/2017

III. Khoản 9 Điều 1 của Dự thảo bổ sung mục 2 Phụ lục I của Nghị định 43/2017.

Hiệp hội trân trọng đề nghị các Quý Bộ xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý Dự thảo nhằm đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành, thông lệ quốc tế và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp thuỷ sản nói riêng, Doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam nói chung.