Công văn 32/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

32/CV-VASEP
27/05/2022
VASEP
Ngày 27/5/2022, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi công văn số 32/CV-VASEP tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v.v góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Phúc đáp công văn số 130/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 20/5/2022 và công văn số 1666/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 24/5/2022 của Quý Bộ về góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Dự thảo), trên cơ sở tập hợp ý kiến từ các DN thành viên, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) có một số ý kiến góp ý về:

1. Về dự thảo mức lương tối thiểu theo giờ.

2. Về ngưỡng quy định của lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ

3. Về thời gian có hiệu lực thi hành của Nghị định

Đề nghị Quý Bộ xem xét các ý kiến góp ý nêu trên để bổ sung sửa đổi hợp lý cho Dự thảo.