SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 02/07/2024 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp: Sửa đổi tiến độ sửa đổi một số nội dung thuộc Nghị định 09/2016/-CP theo quyết nghị tại NQ 19/2018/NQ-CP của Chính phủ một số văn bản chỉ đạo điều hành liên quan
78/CV-VASEP 13/06/2024 Công văn Công văn 78/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Quý II Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III, IV năm 2024
72/CV-VASEP 21/05/2024 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)
70/CV-VASEP 20/05/2024 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: xem xét giải quyết nội dung báo cáo-kiến nghị theo CV 43/CV-VASEP ngày 08/4/2024 của VASEP v/v tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand để chế biến XK vào EU
62/CV-VASEP 14/05/2024 Công văn Công văn 62/CV-VASEP: đề xuất giải pháp hoàn thiện thủ tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu kinh doanh
54/CV-VASEP 13/05/2024 Công văn Công văn 54/CV-VASEP: Báo cáo, kiến nghị một số bất cập tại 37/2024/-CP, 38/2024/-CP một số quy định hiện hành liên quan
48/CV-VASEP 16/04/2024 Công văn Công văn 48/CV-VASEP: Báo cáo, đề xuất việc tham vấn & kiến nghị với CQTQ Nhật Bản về bất cập trong ngưỡng chấp nhận chỉ tiêu kháng sinh Doxycycline áp dụng trong kiểm soát thủy sản NK vào Nhật Bản
43/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 43/CV-VASEP: kiến nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc liên quan đến H/C của nguyên liệu thủy sản NK từ New Zealand để chế biến xuất khẩu đi EU
47/CV-VASEP 15/04/2024 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: Đề nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc
44/CV-VASEP 08/04/2024 Công văn Công văn 44/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX XK thủy sản các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị giải pháp tháo gỡ của DN thủy sản
37/CV-VASEP 25/03/2024 Công văn Công văn 37/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật
31/CV-VASEP 11/03/2024 Công văn Công văn 31/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Luật thuế GTGT sửa đổi Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật thuế GTGT sửa đổi
01/BC-VASEP 09/01/2024 Công văn 01/BC-VASEP: Báo cáo Kết quả sản xuất, xuất khẩu thủy sản 2023 - hội, thách thức trong 2024 các kiến nghị giải pháp củng cố, gia tăng năng lực cạnh tranh ngành hàng
17/CV-VASEP 08/01/2024 Công văn Công văn 17/CV-VASEP: hạn chế tác động của tình hình phát sinh tại khu vực Biển Đỏ
Văn bản của 05 Hiệp hội ngành hàng 25/10/2023 Công văn Văn bản của 05 Hiệp hội doanh nghiệp: v.v xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi 09/2016/-CP theo quyết nghị tại NQ 19/2018/NQ-CP công văn 1526/VPCP-KGVX để tháo gỡ, hỗ trợ cho SX, KD
111/CV-VASEP 25/12/2023 Công văn Công văn 111/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2020/-CP về quản thuế đối với doanh nghiệp giao dịch liên kết
112/CV-VASEP 25/12/2023 Công văn Công văn 112/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 02/2022/TT-BTNMT
108/CV-VASEP 08/12/2023 Công văn Công văn 108/CV-VASEP: báo cáo tình hình Sản xuất XK thủy sản các vướng mắc, khó khăn về chế, chính sách, thủ tục hành chính của doanh nghiệp thủy sản tháng 11/2023
95/CV-VASEP 10/11/2023 Công văn Công văn 95/CV-VASEP: bổ sung ý kiến cho Chương trình kiểm soát ATTP thủy sản sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang EU
102/CV-VASEP 04/12/2023 Công văn Công văn 102/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Thông về việc bãi bỏ Thông số 28/2019/TT-BNNPTNT