Chỉ thị 31/CT-TTg: đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

31/CT-TTg
24/11/2021
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính đã ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về việc đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo đó, để đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển cần nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ sau:

Trước hết, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các đô thị ven biển, khu đô thị sinh tái ven biển gắn với hình thành các trung tâm kinh tế biển mạnh; thực hiện tốt hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật cho các đô thị ven biển, hải đảo.

Tiếp theo, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông mở rộng phủ sóng thông tin di động 4G, 5G vùng ven biển và hải đảo. Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài; từng bước hình thành đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đạt trình độ quốc tế, có chuyên môn sâu về biển và đại dương...

Ngoài ra, các Bộ quản lý 06 ngành kinh tế biển, bao gồm: Du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới khẩn trương xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực đảm bảo chất lượng và tiến độ để tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
32-CT/TW 10/04/2024 Chỉ thị Chỉ thị 32-CT/TW: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản IUU và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
11/CT-TTg 01/04/2024 03/04/2024 Chỉ thị Chỉ thị số 11/CT-TTg: yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
11/CT-TTg 01/04/2024 Chỉ thị Chỉ thị 11/CT-TTg: yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
27/CT-TTg 27/10/2023 Chỉ thị Chỉ thị 27/CT-TTg: tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp
26/CT-TTg 20/10/2023 Chỉ thị Chỉ thị 26/CT-TTg: chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
6433/CT-BNN-CCPT 27/09/2023 Chỉ thị Chỉ thị 6433/CT-BNN-CCPT: tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
27/CT-TTg 03/10/2021 Chỉ thị Chỉ thị 27/CT-TTg: phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
26/CT-TTg 21/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 26/CT-TTg: thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19