SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
07/2016/TT-NHNN 27/05/2016 01/06/2016 Thông tư Thông số 07/2016/TT-NHNN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông số 24 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay người trú
1860/TB-KBNN 29/04/2016 01/05/2016 Thông báo Thông báo số 1860/TB-KBNN: Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2016
03/2016/TT-NHNN 26/02/2016 15/04/2016 Thông tư Thông 03/2016/TT-NHNN: Hướng dẫn một số nội dung về quản ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
24/2015/TT-NHNN 08/12/2015 01/01/2016 Thông tư Thông số 24/2015/TT-NHNN: quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng người trú
2589/QĐ-NHNN 17/12/2015 18/12/2015 Quyết định Quyết định số 2589/-NHNN: Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ...
10/2015/TT-NHNN 22/07/2015 25/07/2015 Thông tư Thông số 10/2015/TT-NHNN: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
1938/QĐ-NHNN 25/09/2015 28/09/2015 Quyết định Quyết định 1938/-NHNN: Lãi suất tiền gửi đô la Mỹ của tổ chức 0%
43/2014/TT-NHNN 25/12/2014 Thông tư Thông số 43/2014/TT-NHNN: Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay người trú
43/2014/TT-NHNN 25/12/2014 Thông tư Thông số 43/2014/TT-NHNN: Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay người trú
33/2014/TT-NHNN 20/11/2014 15/01/2015 Thông tư Thông số 33/2014/TT-NHNN: Quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước
8865/NHNN-TD 28/11/2014 12/05/2014 Công văn Công văn số 8865/NHNN-TD: Triển khai cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
2174/QĐ-NHNN 28/10/2014 30/10/2014 Quyết định Quyết định số 2174/-NHNN: Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VN của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...
2173/QĐ-NHNN 28/10/2014 30/10/2014 Quyết định Quyết định số 2173/-NHNN: Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức nhân...
2172/QĐ-NHNN 28/10/2014 30/10/2014 Quyết định Quyết định số 2172/-NHNN: Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014
29/2014/TT-NHNN 09/10/2014 14/10/2014 Thông tư Thông 29/2014/TT-NHNN: hướng dẫn việc bảo lãnh Doanh nghiệp vừa nhỏ vay vốn sản xuất, kinh doanh
26/2014/TT-NHNN 16/09/2014 24/09/2014 Thông tư Thông số 26/2014/TT-NHNN: Quy định về việc tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam...
25/2014/TT-NHNN 15/09/2014 29/09/2014 Thông tư Thông số 25/2014/TT-NHNN: Hướng dẫn thủ tục đăng , đăng thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được chính phủ bảo lãnh
23, 24, 25, 26/NHNN 14/09/2011 Thông tư Thông (số 23, 24, 25, 26) về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản của Ngân hàng Nhà nước trên bốn lĩnh vực tiền tệ
19/2011/TT 24/08/2011 15/10/2011 Thông tư Thông số 19/2011/TT - NHNN hướng dẫn về quản ngoại hối
14/2011/TT-NHNN 01/06/2011 02/06/2011 Thông tư Thông số 14: Giảm lãi suất huy động vốn bằng USD xuống 2%/năm