Thông tư (số 23, 24, 25, 26) về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước trên bốn lĩnh vực tiền tệ

23, 24, 25, 26/NHNN
14/09/2011
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành 4 Thông tư (số 23, 24, 25, 26) về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước trên bốn lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngoại hối, thành lập và hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán.

Với việc ban hành 4 Thông tư nêu trên, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện phương án đơn giản hoá gần 100 thủ tục hành chính được nêu tại các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính, cùng với các thủ tục hành chính thực hiện trước đó, đã đưa tổng số thủ tục hành chính được Ngân hàng Nhà nước thực hiện đơn giản hoá lên trên 130 thủ tục, đạt tỷ lệ 63%.

Các Thông tư mới được ban hành đã bãi bỏ các quy định đối với một số thủ tục hành chính theo hướng tăng tính tự chủ cho tổ chức tín dụng, được chủ động thực hiện không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước như thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng; thủ tục thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán; bổ sung quy định xác nhận tình trạng hồ sơ đối với thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần; bãi bỏ một số điều kiện thực hiện thủ tục hành chính không cụ thể hoặc bãi bỏ quy định đối với một số loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.           

Ngoài ra, các Thông tư mới ban hành cũng đã sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngoại hối, hoạt động thanh toán, cụ thể như bổ sung các quy định về cách thức thực hiện, số bộ hồ sơ, thời gian giải quyết đối với thủ tục thực hiện nghiệp vụ chiết khấu, thủ tục công nhận thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở, thủ tục phát hành giấy tờ có giá dài hạn…

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm.

Thông tư Thông tư


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
06/2024/TT-BNNPTNT 06/05/2024 Thông tư Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá
02/2024/TT-BKHCN 28/04/2024 01/06/2024 Thông tư Thông tư 02/2024/TT-BKHCN: quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
02/2024/TT-BKHCN 28/03/2024 01/06/2024 Thông tư Thông tư 02/2024/TT-BKHCN: quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
01/2024/TT-BNNPTNT 02/02/2024 11/03/2024 Thông tư Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT: bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ NN&PTNT và danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT
01/2024/TT-BNNPTNT 02/02/2024 20/03/2024 Thông tư Thông tư 01/2024/TT-BNNPTNT: bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ NN&PTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT.
01/2024/TT-BCT 15/01/2024 01/03/2024 Thông tư Thông tư 01/2024/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
29/2023/TT-BYT 30/12/2023 15/02/2024 Thông tư Thông tư 29/2023/TT-BYT: hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm
15/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 05/02/2024 Thông tư Thông tư 15/2023/TT-BNNPTNT: bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.