Thông tư 03/2016/TT-NHNN: Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

03/2016/TT-NHNN
26/02/2016
15/04/2016
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 26/2/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN. Theo Thông tư 03/2016/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 15/4/2016), Khoản vay tự vay tự trả dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm (NKHHTC) không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng ký thay đổi Khoản vay nước ngoài. Theo đó:

 - Các Khoản vay nước ngoài trung, dài hạn dưới hình thức NKHHTC đã được xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi Khoản vay nước ngoài trước ngày 15/4/2016 tiếp tục thực hiện theo các văn bản xác nhận đăng ký.

Đối với các nội dung thay đổi phát sinh sau ngày 15/4/2016, Bên đi vay thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với bên cho vay, không cần thực hiện đăng ký thay đổi Khoản vay nước ngoài. 

- Đối với các Khoản vay nước ngoài trung dài hạn dưới hình thức NKHHTC được ký hợp đồng trong vòng 30 ngày trước ngày 15/4/2016, Bên đi vay không cần thực hiện đăng ký Khoản vay nước ngoài. 

Việc thực hiện rút vốn, chuyển tiền trả nợ và báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN.

Thông tư 09/2004/TT-NHNN và 25/2014/TT-NHNN hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 03/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
06/2024/TT-BNNPTNT 06/05/2024 Thông tư Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá
02/2024/TT-BKHCN 28/04/2024 01/06/2024 Thông tư Thông tư 02/2024/TT-BKHCN: quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
02/2024/TT-BKHCN 28/03/2024 01/06/2024 Thông tư Thông tư 02/2024/TT-BKHCN: quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
01/2024/TT-BNNPTNT 02/02/2024 11/03/2024 Thông tư Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT: bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ NN&PTNT và danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT
01/2024/TT-BNNPTNT 02/02/2024 20/03/2024 Thông tư Thông tư 01/2024/TT-BNNPTNT: bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ NN&PTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT.
01/2024/TT-BCT 15/01/2024 01/03/2024 Thông tư Thông tư 01/2024/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu
29/2023/TT-BYT 30/12/2023 15/02/2024 Thông tư Thông tư 29/2023/TT-BYT: hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm
15/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 05/02/2024 Thông tư Thông tư 15/2023/TT-BNNPTNT: bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.