Thông tư 10/2022/TT-BCT: Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

10/2022/TT-BCT
01/06/2022
16/07/2022
Bộ Công Thương
Ngày 01/6/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 10/2022/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Theo đó, ban hành phụ lục mới về cơ chế chứng nhận xuất xứ và kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa thay thế Phụ lục VII về cấp và kiểm tra C/O ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT (đã được thay thế bởi Phụ lục kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BCT).

Cụ thể, chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa không được Nước thành viên nhập khẩu chấp nhận trong các trường hợp sau: Nhà xuất khẩu không có tên trong cơ sở dữ liệu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của ASEAN (cơ sở dữ liệu); người ký nội dung khai báo xuất xứ hàng hóa không có tên trong cơ sở dữ liệu; Hàng hóa tự khai báo xuất xứ không thuộc danh mục hàng hóa đã cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Để xác định xuất xứ hàng hóa, tổ chức cấp C/O và cơ quan có thẩm quyền có quyền yêu cầu thương nhân xuất trình thêm tài liệu chứng minh hoặc tiến hành kiểm tra nếu thấy cần thiết. Các Nước thành viên cho phép thương nhân nộp các tài liệu chứng minh xuất xứ hàng hóa dưới dạng điện tử (nếu có) để thực hiện kiểm tra đối với Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Nước thành viên.

Bên cạnh đó, thay thế Phụ lục VIII về Mẫu C/O mẫu D và Phụ lục IX về hướng dẫn kê khai C/O (đã được thay thế bởi Phụ lục kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BCT) lần lượt bằng Phụ lục II và III tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/07/2022.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
18/2022/TT-BNNPTNT 22/11/2022 09/01/2023 Thông tư Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT: quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư
32/2022/TT-BCT 18/11/2022 01/01/2023 Thông tư Thông tư 32/2022/TT-BCT: sửa đổi Thông tư 05/2022/TT-BCT về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
10/2022/TT-BNNPTNT 14/09/2022 30/10/2022 Thông tư Thông tư 10/2022/TT-BNNPTNT: sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
10/2022/TT-NHNN 29/07/2022 15/09/2022 Thông tư Thông tư 10/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
12/2022/TT-NHNN 30/09/2022 15/11/2022 Thông tư Thông tư 12/2022/TT-NHNN: hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp
05/2022/TT-BKHC 01/06/2022 01/06/2022 Thông tư Thông tư 05/2022/TT-BKHCN: hướng dẫn sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
06/2022/TT-BNNPTNT 28/07/2022 11/09/2022 Thông tư Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT: sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
31/2022/TT-BTC 08/06/2022 01/12/2022 Thông tư Thông tư 31/2022/TT-BTC: ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu