SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
6006/TCHQ-GSQL 28/05/2014 Công văn Công văn số 6006/TCHQ-GSQL: hướng dẫn xác nhận trên tờ khai VNACCS
3845/TCHQ-VNACCS 14/04/2014 Công văn Công văn số 3845/TCHQ-VNACCS: Hướng dẫn áp dụng ân hạn thuế cho doanh nghiệp trên VNACCS
1294/TCHQ-GSQL 16/03/2012 Công văn Công văn số 1294/TCHQ-GSQL về vướng mắc thủ tục hàng tạm nhập tái xuất
1870/QĐ-TCHQ 28/09/2011 28/09/2011 Quyết định Quyết định 1870/-TCHQ: Hướng dẫn thí điểm thông quan điện tử tàu biển nhập, xuất cảnh
225/QĐ-TCHQ 09/02/2011 01/03/2011 Quyết định Quyết định số 225: Đăng tờ khai hải quan chỉ mất 30 phút
1323/QĐ-TCHQ 22/06/2010 22/06/2010 Quyết định Quyết định số 1323: quy trình kiểm tra việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hòa xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan
437/QĐ-TCHQ 15/03/2010 15/03/2010 Quyết định Quyết định số 437/-TCHQ sửa đổi, bổ sung Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
2396/QĐ-TCHQ 26/01/2010 15/12/2009 Quyết định Quyết định 2396/-TCHQ về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử
6423/TCHQ-KTTT 13/11/2009 Công văn Công văn số 6423/TCHQ - KTTT hướng dẫn giải quyết vướng mắc thực hiện Thông 79/2009/TT-BTC
5469/TCHQ-GSQL 15/09/2009 22/04/2012 Công văn Công văn số 5469/TCHQ-GSQL hướng dẫn một số điểm của Thông số 79/2009/TT-BTC
5196/TCHQ-GSQL 31/08/2009 22/04/2012 Công văn Công văn số 5196/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng thực phẩm đông lạnh
4861/TCHQ-GSQL 14/08/2009 22/04/2012 Công văn Công văn số 4861/TCHQ-GSQL về việc đăng kiểm tra VSATTP, khai báo hoá chất nhập khẩu
4505/TCHQ-GSQL 29/07/2009 20/05/2009 Công văn Công văn số 4505/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ C/O mẫu AJ
4506/TCHQ-GSQL 02/07/2009 Công văn Công văn số 4506/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ C/O của Malaixia Philipin
4573/TCHQ-GSQL 31/07/2009 Công văn Công văn số 4573/TCHQ-GSQL về việc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D (C/O mẫu D)
4460/TCHQ-GSQL 28/07/2009 Công văn Công văn số 4460/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc sử dụng tờ khai hải quan