Việt Nam khẳng định cam kết mạnh mẽ để khắc phục thẻ vàng với thuỷ sản của EC