[Video] Các quy định, nội dung chủ tàu & ngư dân cần lưu ý về LĐ chưa thành niên trong khai thác hải sản