Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 5-9/2024)

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 6-9/2024 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 6

Tuần 7

Tuần  8

Tuần  9

30

5,48

5,66

5,67

5,67

40

4,76

5

5

4,89

50

4,10

4,28

4,28

4,16

60

 3,67

3,79

3,80

3,68

70

3,43

3,55

3,56

3,44

80

3,19

3,25

3,25

3,20

90

2,95

3,13

3,13

3,08

100

2,83

3,01

3,01

2,96

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Gujarat (Ấn Độ), tuần 6-9/2024 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 6

Tuần 7

Tuần  8

Tuần  9

30

5,18

5,42

5,43

5,55

40

4,58

4,82

4,82

4,83

50

3,92

4,09

4,10

4,10

60

3,49

3,73

3,74

3,74

70

3,25

3,49

3,50

3,50

80

3,01

3,13

3,14

3,14

90

2,89

3,01

3,01

3,02

100

2,77

2,89

2,89

2,90

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 5-8/2024 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

20-30

4

4

4

4

30-40

3,60

3,60

3,60

3,60

40-50

3,10

3,10

3,10

3,10

50-60

2,90

2,90

2,90

2,90

60-70

2,70

2,70

2,70

2,70

70-80

2,30

2,30

2,30

2,30

80-100

2,10

2,10

2,10

2,10

100-120

1,80

1,80

1,80

1,80

120-140

1,70

1,70

1,70

1,70

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Quảng Đông (Trung Quốc), tuần 6-9/2024 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 6

Tuần 7

Tuần  8

Tuần  9

60

6,72

6,98

5,63

5,63

80

5,74

6,01

4,72

4,72