Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL: Quy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu

Ngày 24/11/2011, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL: Quy định chỉ tiêu kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu

Theo đó, quy định chỉ tiêu chỉ định kiểm tra, mức giới hạn cho phép đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu kiểm tra và chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm bởi Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, bao gồm:

- Danh mục các chỉ tiêu ngoại quan, cảm quan quy định tại Phụ lục 1.

- Danh mục các chỉ tiêu vi sinh quy định tại Phụ lục 2.

- Danh mục các chỉ tiêu hóa học quy định tại Phụ lục 3.

Số mẫu thực hiện phân tích

- Chỉ tiêu vi sinh: Phân tích 5 mẫu/chỉ tiêu được chỉ định kiểm tra.

- Chỉ tiêu hóa học:

a) Lô hàng xuất khẩu chỉ gồm 01 (một) lô hàng sản xuất: phân tích 2 mẫu/chỉ tiêu được chỉ định kiểm tra;

b) Lô hàng xuất khẩu gồm nhiều lô hàng sản xuất: phân tích 1 mẫu/chỉ tiêu/lô hàng sản xuất nhưng không quá 5 mẫu/chỉ tiêu/lô hàng xuất khẩu;

c) Các chỉ tiêu có yêu cầu cụ thể số mẫu thực hiện phân tích nêu tại Phụ lục 3 của Quyết định thì thực hiện theo số mẫu quy định cho chỉ tiêu đó.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục