Điểm mới trong luật thủy sản có hiệu lực từ năm 2019

Luật thủy sản 2017 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 với nhiều điểm mới quan trọng. Những điểm mới này được đánh giá là bước ngoặt đối với ngành thủy sản nước ta, nhằm chuyển hướng từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm, phát triển hiệu quả và bền vững.