Công văn 97/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020

97/CV-VASEP
07/08/2021
VASEP
Ngày 07/8/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có công văn số 97/CV-VASEP gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường v.v Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Phúc đáp công văn số 3634/BTNMT-TCMT ngày 2/7/2021 của Quý Bộ về góp ý cho Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) sau khi gửi xin ý kiến Doanh nghiệp (DN) thành viên, có một số ý kiến góp ý:

1. Mục a Khoản 4 Điều 25 của Dự thảo.

2. Khoản 4 Điều 38 của Dự thảo.

3. Khoản 2 Điều 62 của Dự thảo.

4. Khoản 2 Điều 88 và Khoản 1 Điều 89 của Dự thảo.

5. Khoản 6 Điều 88 của Dự thảo.

6. Khoản 2 Điều 90 của Dự thảo.

7. Khoản 3 Điều 90 của Dự thảo.

8. Mục c Khoản 4 Điều 90 của Dự thảo.

9. Khoản 1 Điều 91 của Dự thảo.

10. Khoản 2,3, 4 Điều 91 của Dự thảo.

11. Khoản 1 Điều 92 của Dự thảo.

12. Khoản 3 Điều 92 của Dự thảo.

13. Khoản 3, 4 Điều 91 và Khoản 5 Điều 92 của Dự thảo.

14. Mục c Khoản 3 Điều 93 của Dự thảo.

15. Khoản 1, 2,3 Điều 97 của Dự thảo.

16. Khoản1, 2, 3 Điều 99 và Khoản1, 2, 3 Điều 100 của Dự thảo.

17. Mục a, b, c Khoản 5 Điều 118 của Dự thảo.

18. Khoản 1 Điều 197 của Dự thảo.

19. Hạng mục 16 Mục III của Phụ lục 6 của Dự thảo.

20. Mục 10 Phần IV Phụ lục 7a của Dự thảo.

21. Cột 6 Phụ lục 55 của Dự thảo về Quy cách tái chế.

22. Phân nhóm G.1.1 và G.1.2 của Phụ lục 55.

23. Phụ lục 7b

Hiệp hội trân trọng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét các ý kiến góp ý xây dựng nêu trên.